Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенции в страната или директно в офисите на Туроператора.

1.2. Пътуването се счита за заявено след внасяне на депозит и сключване на „Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена”.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необ­хо­димите документи /резервации, ваучер, билети и др./, изискуеми от Посолството.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.80 от ЗТ.

2.3. Чуждестранни граждани, които желаят да пътуват по програмите на Туроператора трябва да се информират за правния и визов режим на тяхната страна със страните, които се посещават по съответната туристическа програма.

3. Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3. Окончателно плащане: 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоме­на­то друго.

3.4. Цените са калкулирани при курс – 1 EURO = 1.956 лева. /по някои програми е възможен друг курс или валута, като е упоменато в съответната програма/

3.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора, като се обявява до 20 дни преди датата на заминаване.

4. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристичес­ките услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разхо­­ди при болест и злополука” за пъту­ва­нията извън страната в стандарт­ните условия на застрахователните дружества и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при болест и злополука” на туриста преди началото на пътуването.

4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.

4.1.4. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задъл­жения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно офор­мен документ.

4.1.5. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 от ЗТ с „ЗД Евроинс“ АД, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването и е обявен в сайта на туроператора.

4.2. Потребителят се задължава:

4.2.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

4.2.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посо­че­ната дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необхо­димо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

4.2.3 за лица под 18 г. пътуващи с двамата родители, но ако родителите са с различни фамилии задължително трябва да имат оригинал плюс ксерокопие от акта на раждане на детето.

4.2.4. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.2.5. да спазва законите на страната, за която пътува.

4.2.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.2.7.Потребителят има право: в срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съглас­но с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на страните

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компен­си­ра на Потребителя надлежно доказаните вреди.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причи­нени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е огра­ни­­чена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рам­ки­те на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети,визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

– анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потре­бителя;

– отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

– недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.5 Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпъл­не­ние на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

– Потребителя;

– действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

– непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или из­бег­нато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвест­но изпълнение на задълженията им.

5.6.Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното по реда, предвиден в клаузите на чл. 88 от ЗТ.

5.7.Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потреби­теля, но не по-късно от 10 дни от началната дата на пътуване. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора теле­­фо­­ни, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихва­щане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория не се счита за значителна промяна на Договора.

6. Анулации

6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването.

6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки /в работни дни/ :

– при наличие на 60 и повече дни преди датата на заминаване – без неустойка

– между 59-ия и 30-я ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на екскурзията;

– между 29-ия и 15-я ден преди датата на заминаване се удържа 80% от стойността на екскурзията;

– между 14 дни и деня на отпътуване се удържа 100% от стойността на екскурзията;

* при някои програми е възможно да има различни анулационни срокове, като това е упоменато в съответната програма

6.3 При закупени самолетни билети, се спазват анулационните условия на авиокомпанията издала билетите

6.4 При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или неточни документи Туроператора има право да анулира пътуването, като удържа сьщите неустойки.

7. Спорове и рекламации.

7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде по­стиг­нато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителя се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетво­ря­ват всички страни.

7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоста­вената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Рекламацията задължително трябва да бъде придружена от констативен протокол, които е подпи­сан от представител на приемащата страна и потребителя, както и документи удостоверяващи правото на претенция поради некачествена услуга. Туроператорът се задъл­жава в срок от 15 дни след получаване на рекламацията да даде своето стано­вище по нея на Потребителя.

8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.

8.2.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.